اقلام بایگانی

 

بایگانی به مفهوم جمع آوری طبقه بندی ،تنظیم و حفظ و نگهداری ازاسناد و مدارک مهم سازمان است و این اسناد و مدرک طوری باید بایگانی شوند که در سریع ترین زمان و با صرف کمترین هزینه و نیروی انسانی بتوان به این اسناد دسترسی داشت.

بایگانی ( آرشیو ) که به معنی ضبط کردن می باشد در همه سازمان ها و شرکت های بزرگ و کوچک وجود دارد و تقریباً همه از آن استفاده می کنند شاید حتی اطلاع نداشته باشند.